6. zasadnutie - 26. júna 2017


6. ZASADNUTIE MsZ - 26.06.2017
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh - Doplnok  č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia n. o. za rok 2016
Informácia o výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR a o prijatých opatreniach
IS 90 - Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy mesta Prievidza
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
Vyhodnotenie uznesení MsZ
Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza
Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza
Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza
Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza
Informácia o pripravených  projektoch
Zoznam majetkoprávnych žiadostí
Bod rôzne
Informácia k rekonštrukcii futbalového štadióna
Zvýšenie členského príspevku neziskovej organizácii Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice na rok 2017
Zámer na predaj a prenájom majetku spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza s.r.o. do majetku mesta Prievidza v súvislosti s výstavbou verejnoprospešných stavieb  investora MH Invest II, s.r.o. v Priemyselnom parku Prievidza Západ I
Žiadosť spol. Brose Prievidza s.r.o. o zníženie ceny za správu v Priemyselnom parku
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV