5. zasadnutie - 30. apríl 2018


5. ZASADNUTIE MsZ - 30.04.2018
PROGRAM ico_pdf_46
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2017
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov  Prievidza pre rok 2018
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2017
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Interná smernica Štatút rady mladých
Informácia k možnosti vybudovania prístupovej komunikácie do priemyselného parku Západ II. a požiadavka na obstaranie kapacitného posúdenia križovatiek
Informácia o aktivitách súvisiacich s transformáciou regiónu hornej Nitry
Informácia o pripravovaných projektových zámeroch pre transformáciu hornej Nitry
Inventarizácia majetku k 31.12.2017
Rekonštrukcia  cvičebného priestoru  na Základnej škole, Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi
Návrh l. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018
Návrh l. zmeny programového rozpočtu KaSS v roku 2018
Návrh kandidátov na voľbu prísediacich k Okresného súdu Prievidza  na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 
Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza in memoriam MUDr. Antonovi Sonogovi
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1
Žiadosť o odpustenie zmluvnej pokuty
Záverečný účet mesta 2017
Správa o činnosti KaSS za rok 2017
Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
Príloha č. 1 - Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta za rok 2017
Príloha č. 2 - l. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV