3. zasadnutie - 25. február 2019


3. ZASADNUTIE MsZ - 25.02.2019
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až 4. 
Požiadavka na „zmenu uznesenia 224/2015 zo dňa 26.5.2015 o rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza-vypustenie energetickej koncepcie z rozsahu“
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2018
Požiadavka na obstaranie Zmien a doplnkov „Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza (ÚPN-CMZ Prievidza)
Zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách, pri základných školách a základných školách s materskými školami
Ponuka obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod obchodného podielu a navýšenie základného imania v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.
Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2018
Vyhodnotenie uznesení MsZ
11170-Prievidza-Ul. Včelárska-rozšírenie NNK
8945 – Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod
Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2018
Návrh zmeny výšky regulovaného nájomného za užívanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prievidza
Zoznam majetkoprávnych veci
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV