8. zasadnutie - 24. jún 2019


8. ZASADNUTIE MsZ - 24.06.2019
PROGRAM ico_pdf_46

Návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci prijatých podnetov podozrenia z porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. na základe odporúčania Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza za obdobie jún 2018 – jún 2019               
Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za rok 2018
Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2018
Správa spoločnosti TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie  1–12/2018
Správa spoločnosti SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
Trasovanie optickej siete v meste Prievidza a umiestnenie skriniek PODB stavby INS_FTTH_PRIE pre lokality – sídlisko Necpaly, Piesky, Staré Mesto, Staré  Necpaly, Zapotôčky, Nové Mesto, Kopanice, Sever
Žiadosť o zmenu Územného plánu zóny IBV Terasy
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o.
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku do nájmu príspevkovej organizácii KaSS Prievidza
Vyhodnotenie uznesení MsZ
Zoznam majetkoprávnych veci
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV