11. zasadnutie - 25. október 2021


11. ZASADNUTIE MsZ - 25.10.2021
PROGRAM ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi ico_pdf_46
Obchvat mesta Prievidza – návrhy zmlúv o prenechaní stavby do dočasného užívania a o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií ico_pdf_46
Návrh zmeny výšky nájmu Dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27. 05. 2014 uzatvorenej so spol. TSMPD, s.r.o. ico_pdf_46
Zmena kofinancovania projektu s názvom „Udržateľná kultúra v meste Prievidza“ ico_pdf_46
Majetkovoprávne veci ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA a VZN ico_pdf_46
Prílohy k uzneseniam č. 1 - 5 ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
ÚČASŤ POSLANCOV ico_pdf_46