12. zasadnutie - 6. december 2021


12. ZASADNUTIE MsZ - 6.12.2021
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Návrh VZN mesta Prievidza č. 10/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Prievidza na rok 2022
Návrh VZN mesta Prievidza č. 11/2021, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza č. 11/2019 o miestnych daniach v znení VZN č. 3/2020
Návrh VZN mesta Prievidza č. 12/2021, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 6/2020
Návrh VZN mesta Prievidza č. 14/2021 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza
Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spoločnosti TSMPD, s.r.o., za obdobie 1-6/2021
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2022 a na roky 2023 a 2024
Odborné stanovisko k Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2022 a na roky 2023-2024
Stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v roku 2022 za účelom prijatia návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2022 a na roky 2023 a 2024
Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2022 a na roky 2023 a 2024
Návrh na zmenu názvu Mestského múzea a Galérie Imricha Vysočana
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
Informácia o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach vykonanej NKÚ SRc
Návrh na vysporiadanie záväzkov zo vzťahu založeného Zmluvou o vytvorení a použití diela „Monografia mesta“ zo dňa 01. 07. 2016 v znení jej dodatkov č. 1 a 2
Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
Žiadosť o schválenie odpredaja časti nehnuteľného a hnuteľného majetku spol. SMMP, s.r.o., - Trafostanica, pozemok pod TS, technológia TS, rozvody VN a NN
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o., na úseku miestnych cintorínov, verejného osvetlenia a návrh zverenia novonadobudnutého majetku pre príspevkovú organizáciu KaSS Prievidza
Trasovanie IS – stavba „10715-Prievidza-Priemyselný obvod, rekonštrukcia VNK 297/úsek/19A, 298/úsek/95
Zoznam majetkoprávnych vecí
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
PRÍLOHY K UZNESENIAM
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV