8. zasadnutie - 29. jún 2021


8. ZASADNUTIE MsZ - 29.06.2021
PROGRAM ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi ico_pdf_46
Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n.o., za rok 2020 ico_pdf_46
Výročná správa o činnosti a hospodárení TIK Prievidza, n. o., za rok 2020 ico_pdf_46
Vízia centralizácie Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka a činnosti v Meštianskom dome v Prievidzi ico_pdf_46
Návrh na zúženie nehnuteľného majetku v správe rozpočtovej organizácie ZpS Prievidza a následné rozšírenie nehn. majetku v rámci Koncesnej zmluvy so spol. SMMP, s.r.o. ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 114 – Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza ico_pdf_46
Návrh výšky nájomného pre byty v obytnom dome na Ul. J. Okáľa v Prievidzi ico_pdf_46
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 ico_pdf_46
Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov ico_pdf_46
Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta (trasovanie inžinierskych sietí) ico_pdf_46
Majetkovoprávne veci ico_pdf_46
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV