6. zasadnutie - 27. jún 2016


6. ZASADNUTIE MsZ - 27.06.2016
PROGRAM ico_pdf_46
Správa o činnosti BIC prievidza, s.r.o. a BIC Prievidza za rok 2015
Doplnok č. 4 k IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb

Informatívna správa o počtoch zapísaných žiakov  do 1. ročníka v základných školách, počtoch prijímaných detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza a ukončení prevádzky špeciálnej triedy v Materskej škole Ul. V. Clementisa 251/12
Zmena delegovaných zástupcov mesta v radách škôl a školských zariadení
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia n. o. za rok 2015
Správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o. za rok 2015
Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2015
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Výsledky hospodárenia RTV Prievidza za rok 2015, Úhrada straty RTV Prievidza s.r.o., Zmena Spoločenskej zmluvy RTV Prievidza s.r.o.
Žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o.,  o schválenie zvýšenia základného imania
Zámer rozvoja Priemyselnej zóny Prievidza – Západ II a návrh na zlúčenie spoločností Prievidza Invest, s. r. o., a SMMP, s. r. o.
Zoznam majetko-právnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV