12. zasadnutie - 9. december 2019


12. ZASADNUTIE MsZ - 09.12.2019
PROGRAM ico_pdf_46

Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
Návrh VZN mesta Prievidza č. 9/2019 o udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene v meste Prievidza
Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza
Návrh VZN mesta Prievidza č. 10/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka MŠ, ZUŠ a škol. zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2020
Návrh VZN mesta Prievidza č. 11/2019 o miestnych daniach
Návrh VZN mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2019
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2020, 2021 a 2022
Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2020 a na roky 2021 a 2022
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2020 a na roky 2021 a 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
Návrh Internej smernice č. 107 – Organizačný a prevádzkový poriadok MsP Prievidza
Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spol. TSMPD, s.r.o., za obdobie 1-6/2019
Návrh navýšenia nájmu Dodatkom k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27. 5. 2014 uzatvorenej so spol. TSMPD, s.r.o.
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o., spol. SMMP, s.r.o. a príspevkovej organizácii KaSS Prievidza
Žiadosť spol. LMM groupe, s.r.o., o zmenu ÚPN mesta Prievidza, funkčnopriestorový blok  12-1-1
Žiadosť COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo,  o zmenu ÚPN CMZ Prievidza, funkčnopriestorový blok 3-1.1, úprava regulatívov
Žiadosť spol. SSD, a. s., Žilina o zmenu trasovania energetických inžinierskych sietí (Nábrežná ulica)
Návrh SMMP, s.r.o., na odpis pohľadávok
Návrh na zmenu zloženia členov Správnej rady neziskovej organizácie Harmónia
Zoznam majetkoprávnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV