Archív súborov


Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2010

Schválený rozpočet mesta Prievidza
Zverejnené Názov Dokument
18.01.2011 Finálna verzia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2010 ico_pdf_46
11.11.2010 PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PRIEVIDZA NA ROK 2010 PO II. ÚPRAVE
08.06.2010 Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2010 po I. úprave
22.11.2009 Schválený programový rozpočet mesta Prievidza na roky 2010-2012
25.7.2011 Schválené uznesenie MsZ k Záverečnému účtu mesta za rok 2010
25.7.2011 Záverečný účet mesta Prievidza a Hodnotiaca správa za rok 2010

Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2009

Záverečný účet mesta a Správa o plnení rozpočtu mesta
Zverejnené Názov Dokument
12.04.2010 Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2009 a Správa o plnení rozpočtu mesta za rok 2009
Schválený rozpočet mesta Prievidza
Zverejnené Názov Dokument
04.02.2010 Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2009 v znení schválených úprav, uznesení a rozpočtových opatrení - Tabuľková časť
04.02.2010 Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2009 v znení schválených úprav, uznesení a rozpočtových opatrení - Textová (programová) časť
11.11.2009 Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2009
11.11.2009 Príjmová časť rozpočtu mesta Prievidza na rok 2009
11.11.2009 Výdavková časť programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2009

Čerpanie finančných prostriedkov z komisií MsZ
Zverejnené Názov Dokument
14.06.2010 Čerpanie finančných prostriedkov z komisie starostlivosti o občna - za r. 2009
01.02.2010 Prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2009 na realizáciu kultúrnych aktivít

Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2008

Záverečný účet mesta a Správa o plnení rozpočtu mesta
Zverejnené Názov Dokument
19.06.2009 Záverečný účet mesta za rok 2008 a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu za rok 2008
Schválený rozpočet mesta Prievidza
Zverejnené Názov Dokument
11.05.2009 Schválený rozpočet v roku 2008 v znení úprav
02.02.2009 Príjmová časť rozpočtu mesta Prievidza na rok 2008 v znení úprav
02.02.2009 Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2008
02.02.2009 Textová časť programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2008
04.02.2008 Výdavky programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2008 – v 17 Programoch
04.02.2008 Príjmy programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2008-2010
04.02.2008 Výdavky programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2008-2010
04.02.2008 Celková bilancia programového rozpočtu mesta Prievidza na roky 2008-2010
20.11.2007 Strategický plán mesta Prievidza na roky 2008-2010

Čerpanie finančných prostriedkov z komisií MsZ
Zverejnené Názov Dokument
11.05.2009 Čerpanie finančných prostriedkov z komisií sociálna, bytová a zdravotná jednotlivým základným organizáciam, nadáciam a občianskýcm združeniam so starostlivosťou o zdravotne postihnutých za rok 2008
11.05.2009 Čerpanie finančných prostriedkov z komisií sociálna, bytová a zdravotná jednotlivým základným organizáciam, nadáciam a občianskýcm združeniam so starostlivosťou o zdravotne postihnutých k 31. 7. 2008

Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2007

Záverečný účet mesta a Správa o plnení rozpočtu mesta
Zverejnené Názov Dokument
14.04.2008 Dosiahnuté výsledky hospodárenia mesta Prievidza v roku 2007 ico_pdf_46
14.04.2008 Správa o výsledku hospodárenia mesta za rok 2007 ico_pdf_46
14.04.2008 BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2007 ico_pdf_46
14.04.2008 PRÍJMY ROZPOČTU MESTA - PLNENIE V ROKU 2007 ico_pdf_46
14.04.2008 VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA - PLNENIE V ROKU 2007 ico_pdf_46
14.04.2008 TVORBA A POUŽITIE FONDOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2007 ico_pdf_46
14.04.2008 BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA PRIEVIDZA K 31. 12. 2007 ico_pdf_46
14.04.2008 PRÁVNICKÉ OSOBY MESTA v r. 2007 A ÚČASŤ MESTA NA ICH MAJEKU ico_pdf_46
Schválený rozpočet mesta Prievidza
Zverejnené Názov Dokument
25.01.2007 Rozpočet mesta Prievidza na rok 2007 ico_pdf_46
Čerpanie finančných prostriedkov z komisií MsZ
Zverejnené Názov Dokument
31.01.2008 Zoznam poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za r. 2007, ktoré prerozdeľovala komisia sociálna, zdravotná a bytová ico_pdf_46
16.01.2008 Prehľad o poskytnutých dotáciách na realizáciu kultúrnych aktivít v roku 2007 ico_pdf_46

Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2006

Záverečný účet mesta a Správa o plnení rozpočtu mesta
Zverejnené Názov Dokument
03.04.2007 SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2006 ico_pdf_46
03.04.2007 FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI ŠR ico_pdf_46
03.04.2007 DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A NÁVRH NA POUŽITIE PREBYTKU ico_pdf_46
03.04.2007 VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2006 ico_pdf_46
03.04.2007 BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2006 ico_pdf_46
03.04.2007 BILANCIA AKTÍV A PASÍV mesta Prievidza k 31. 12. 2006 ico_pdf_46
Schválený rozpočet mesta Prievidza
Zverejnené Názov Dokument
14.12.2006 Rozpočet mesta Prievidza na rok 2006 po V. úprave ico_pdf_46
10.01.2006 Rozpočet mesta Prievidza na rok 2006 SCHVÁLENÝ UZN. MsZ č. 369/05 ico_pdf_46
Čerpanie finančných prostriedkov z komisií MsZ
Zverejnené Názov Dokument
22.05.2007 Komisia školstva MsZ Prievidza – kapitola 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Vyúčtovanie čerpania v roku 2006 ico_pdf_46
22.05.2007 Prehľad o finančných príspevkoch poskytnutých v r. 2006 z rozpočtu mesta Prievidza na realizáciu kultúrnych aktivít ico_pdf_46

Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2005

Záverečný účet mesta a Správa o plnení rozpočtu mesta
Zverejnené Názov Dokument
14.08.2006 ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PRIEVIDZA ZA ROK 2005 ico_pdf_46
14.08.2006 PLNENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV MESTA PRIEVIDZA V ROKU 2005 ico_pdf_46
14.08.2006 Finančné usporiadanie vzťahov so ŠR ico_pdf_46
Schválený rozpočet mesta Prievidza
Zverejnené Názov Dokument
14.08.2006 ROZPOČET MESTA NA ROK 2005 v znení úprav ico_pdf_46
Čerpanie finančných prostriedkov z komisií MsZ
Zverejnené Názov Dokument
14.08.2006 Prehľad o pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v roku 2005 z kapitoly 09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ico_pdf_46
14.08.2006 Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu kultúrnych aktivít za obdobie XI - XII / 2005 ico_pdf_46
27.12.2005 Zoznam podporených projektov Komisiou mládeže a voľnočasových akvitít pri MsZ v Prievidzi v roku 2005 ico_pdf_46
27.12.2005 PRIDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV komisiu športu MsZ Prievidza v roku 2005 ico_pdf_46
27.12.2005 Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu kultúrnych aktivít za obdobie I – X / 2005 ico_pdf_46
27.12.2005 Zoznam poskytnutých finančných transférov – poskytnuté komisiou sociálnou sociálnou, zdravotnou a bytovou ico_pdf_46